Rok inwestycji dla Lubyczy

  • 30.05.2017, 05:00 (aktualizacja 30.05.2017, 09:30)
  • red.
Rok inwestycji dla Lubyczy
W ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej projektu "Społeczna Aktywna Rewitalizacja" organizowane były w okresie od września 2016 r. do kwietnia 2017 r. spotkania partycypacyjne, na których omówiono problemy społeczne mieszkańców Lubyczy Królewskiej. Na ich podstawie opracowano diagnozy społeczną, środowiskową, gospodarczą i przestrzenno-funkcjonalną, których efektem był Lokalny Program Rewitalizacji.

Zamysłem rewitalizacji obszarów miejskich jest stworzenie centrum społeczno-gospodarczego dla mieszkańców miast i gminy Lubycza Królewska oraz miejsca spotkań zarówno dla nich, jak i dla przedsiębiorców, turystów i innych podmiotów oraz instytucji. Miejsce to będzie miało za zadanie zintegrować społeczeństwo oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego Lubyczy. W ramach projektu wyznaczone są trzy cele główne:

 – cel 1, czyli zagospodarowanie przestrzeni publicznej, która będzie miejscem przyjaznym i funkcjonalnym dla mieszkańców. W ramach tych działań miasto skupi się na odtworzeniu i przywróceniu historycznych walorów Lubyczy oraz na zwiększeniu funkcjonalności i użyteczności komunikacji drogowej;

 – cel 2, czyli zwiększenie potencjału przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych i rekreacyjnych;

 – cel 3, czyli włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację mieszkańców, rozwijanie ich kompetencji i stworzenie warunków do integracji społecznej i zawodowej.

Lokalny Program Rewitalizacji zakłada zrealizowanie 6 podstawowych projektów rewitalizacyjnych i 2 dodatkowych przedsięwzięć. Są to:

1. Odtworzenie historycznego charakteru rynku miejskiego w Lubyczy Królewskiej – przywrócenie przestrzeni publicznej w centrum miasta.

2. Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową oraz odbudową nawierzchni pieszo-jezdnej w Lubyczy Królewskiej.

3. Zagospodarowanie terenów wodno-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zaprojektowanie przestrzeni publicznej (ścieżki dydaktyczne, molo, przystań, plaże, punkty kąpielowe i tereny pod usługi handlu i gastronomii) w Lubyczy Królewskiej.

4. Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej poprzez adaptację budynku użyteczności publicznej ul. Jana III Sobieskiego 16 w Lubyczy Królewskiej.

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Parku Miejskiego i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubyczy Królewskiej.

6. Przebudowa drogi na ul. Jana Pawła II i Leśnej wraz z zagospodarowaniem ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu za stadionem w Lubyczy Królewskiej.

7. Program aktywności lokalnej na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi w Lubyczy Królewskiej.

8. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji prowadzącego działania na rzecz kształcenia ustawicznego i aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych z obszaru rewitalizowanego w Lubyczy Królewskiej.

Ich szacowana wartość to ponad 26 mln zł. Środki na projekt pochodzą z EFRR, RPO WL 2014-2020 oraz budżetu gminy. Planowany okres realizacji to lata 2018-2021.

Stawiamy na drogi

Od 2012 roku Gmina Lubycza Królewska konsekwentnie korzysta z programu Odbudowy Dróg Lokalnych. W ubiegłym roku do użytku został oddany 781-metrowy odcinek ul. Machnika, którego koszt remontu wyniósł 464 290,41 zł. W tym roku planowane są prace przy przebudowie ulic Kopernika wraz z montażem oświetlenia, Słowackiego, Staszica, Lisa-Kuli, Reymonta oraz dróg gminnych w Rudzie Żurawieckiej, Korniach, Wierzbicy, Machnowie Nowym i Żurawcach o łącznej długości prawie 2,5 km.

Kosz tych inwestycji to 1 mln 390 tys. zł. Dodatkowo trwają działania nad kolejnymi projektami remontów dróg gminnych.

ERASMUS na plus

Przez tydzień od 2 do 7 czerwca 2017 roku Lubycza Królewska będzie gościła 36 osób z różnych krajów w ramach programu ERASMUS+. Program ten realizowany jest w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej we wsparciu Urzędu Miejskiego w partnerstwie ze szkołami w Rumunii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Litwy, Bułgarii i Włoch. Projekt "Multicultural Communication Breaking Stereotypes" został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu "Erasmus+" Akcja KA 2 Partnerstwa Strategiczne. Jego głównym aspektem jest łamanie stereotypów, wymiana doświadczeń kulturowych, poszerzenie wiedzy historycznej, kształtowanie postawy tolerancyjnej wśród młodych ludzi oraz rozwój umiejętności językowych. Jest to także szansa na doskonalenie warsztatu pracy oraz wymianę doświadczeń dla nauczycieli.

Szlakiem Jana III Sobieskiego

Dzięki projektowi rewitalizacji miasta, możliwy będzie powrót do historycznej tradycji Lubyczy Królewskiej. W podobnym kierunku posuwają się prace związane z projektem "Szlaku turystycznego Jana III Sobieskiego. Hrebenne – Siedliska". Jest on realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w partnerstwie z gminami z województwa lubelskiego, podkarpackiego i Ukrainą. Celem tych działań jest poprowadzenie szlaku pieszo-rowerowego, historyczną drogą Siedliska – Hrebenne. Trasa będzie zaczynać się przy cerkwi w Hrebennem, a kończyć w Muzeum Drzew Skamieniałych w Siedliskach. Długość szlaku to około 4 km. W ramach projektu planowane jest stworzenie aplikacji mobilnej na telefon oraz obiektów infrastruktury turystycznej z tablicami informacyjnymi. 

red.

Podziel się:Pozostałe