Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?

  • 14.11.2018, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?
Darowizna to forma umowy zawierana najczęściej między osobami bliskimi. Może dotyczyć nieruchomości, ale również pojazdów. Na mocy darowizny samochodu następuje przeniesienie własności samochody z właściciela na osobę obdarowaną. Jakie elementy powinien zawierać dokument, aby być uznanym za ważny w świetle obowiązujących przepisów?

Umowa darowizny samochodu – czym jest w istocie?

Umowa darowizny obejmuje bezpłatne przeniesienie prawa własności z jednej osoby na drugą. W tym przypadku sprawa dotyczy samochodu, jednak warto wiedzieć, że ten sam art. 888 Kodeksu cywilnego reguluje również darowiznę w przypadku nieruchomości, kwoty pieniężnej lub darowizny polegającej na umorzeniu długu przez wierzyciela, z którym daną osobę łączył stosunek zobowiązaniowy. Co więcej, w przypadku darowizny samochodu, darczyńca ma prawo przekazać pojazd zarówno osobie fizycznej, jak również prawnej. Jeżeli obdarowany stanowi najbliższą rodzinę darczyńcy, jest zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku za otrzymane auto. Ma jednak powinność zgłoszenia faktu obdarowania u naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli wartość pojazdu jest większa niż kwota wolna od podatku. Ma na to 6 miesięcy.

 

Jakie warunki formalne należy spełnić, aby umowa darowizny była uznana za ważną?

W świetle obowiązujących przepisów prawa, a konkretnie art. 890 Kodeksu cywilnego (paragraf 1 i 2), umowa darowizny powinna być dokumentem sporządzonym w obecności notariusza i mieć charakter aktu notarialnego. Nie jest to jednak warunek bezwzględny dla zachowania ważności postanowienia darczyńcy. Zgodnie z przepisami polskiego prawa umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Dla bezpieczeństwa warto zachować pisemną formę umowy.

W obecności notariusza darczyńca powinien wyrazić chęć przekazania pojazdu, a obdarowany wyrazić wolę jego przyjęcia (w formie aktu notarialnego lub zgody wyrażonej ustnie).

 

Najważniejsze elementy, jakie muszą znaleźć się w umowie darowizny samochodu

Aby dokument spełniał wymagania prawne, powinien zawierać datę i miejsce sporządzenia umowy, określenie stron i szczegółowego przedmiotu umowy (poprzez wpisanie marki, roku produkcji, numeru silnika, pojemności, numeru nadwozia i numeru tablic rejestracyjnych pojazdu). Istotne jest również oświadczenie darczyńcy, w którym deklaruje on, że ma pełne prawa własności do przedmiotu umowy. Ma to na celu zapobiec sytuacji, w której pojawią się osoby trzecie mające roszczenia względem pojazdu, którego właścicielem stanie się nowa osoba. W umowie darowizny określa się również wartość samochodu, a także wpisuje termin jego przekazania do rąk nowego właściciela oraz zobowiązanie do uiszczenia wszystkich kosztów aktu notarialnego. Umowa darowizny musi oczywiście zawierać podpis darczyńcy i obdarowanego.

 

Przykładowy wzór umowy darowizny samochodu można znaleźć na stronie internetowej https://pewny-prawnik.pl/blog/135/umowa-darowizny-samochodu-jak-poprawnie-ja-napisac.

 

Grupa Tipmedia
Podziel się: