Bełżec – gmina, która postawiła na inwestycje

  • 01.03.2021, 14:29
  • Reklama
Bełżec to młody samorząd, który po odłączeniu się w 1992 r. od gminy Tomaszów Lub. musiał nadrabiać zapóźnienia infrastrukturalne. Wykorzystując wsparcie zewnętrzne oraz środki własne gmina realizuje szereg różnych działań z myślą o mieszkańcach, turystach i inwestorach.

– Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z osiągnięć, jakie udało mi się zrealizować, pełniąc funkcję gospodarza od 2006 roku. Pragnę zaznaczyć, że w ciągu tych czternastu lat samorząd wydał ponad 36 mln zł na inwestycje. Pozyskał, czyli zrealizował, realizuje bądź podpisane zostały umowy do chwili obecnej na ponad 17 mln zł. dofinansowania z funduszy unijnych, oraz ponad 2,3 mln zł ze środków krajowych. Na trwałe zmieniło to naszą gminę i zbudowało podstawy stabilnego wzrostu na kolejne lata – mówi wójt Andrzej Adamek.

Samorząd gminy Bełżec starał się maksymalnie wykorzystać wszelkie pojawiające się możliwości rozwoju, oczywiście w miarę swoich możliwości finansowych.

Podczas kadencji 2006-2010 wydatki na inwestycje opiewały na kwotę 6 931 231,42 zł, z czego wartość jaką pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych wyniosła 1 648 809,62 zł.

Podczas kadencji 2010-2014 wartości te uległy znacznemu zwiększeniu: łącznie na inwestycje przeznaczono 15 016 461,20 zł, z czego z funduszy zewnętrznych pozyskaliśmy 9 666 959,32 zł. Jest to niebagatelna kwota, najwyższa w historii gminy!

Podczas kadencji 2014-2018 nieustająco jako jedni z pierwszych samorządów w powiecie tomaszowskim czyniliśmy starania o dofinansowanie Unijne, które pochodziło już z nowej, zmienionej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pozyskaliśmy środki na całkowitą wartość 11 284 317,41 zł, w tym dofinansowanie: 6 505 512,56 zł. Dodatkowo: przeprowadzono remonty dwu świetlic wiejskich w miejscowości Brzeziny i Żyłka – 180 000,00 zł (w tym dofinansowanie 100 000,00 zł), ustawiono tablicę upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej – 50 000,00 zł (100% dofinansowanie). Zadania te zostały zrealizowane przez stowarzyszenia działające na terenie gminy przy pomocy pracowników Urzędu Gminy. Inwestowano w drogi: Szalenik-Kolonia, Żyłka, Bełżec na ulicach: Świerkowej, Reja, Spokojnej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej, Szczetowej, Sobieskiego, Cichej na łaczną kwotę – 950 000,00 zł (w tym dofinansowanie 426 500,00 zł). Ponadto wykonano: „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej ul. Graniczna w Bełżcu od km 0+000 do km 0+205” – 205 mb (707 m2) wartość brutto 85 415,01 zł, „Przebudowa drogi ul. Prusa w Bełżcu od km 0+027 do km 0+240” – 240 mb (960 m2) wartość brutto 73 767,54 zł, „Remont nawierzchni peronu autobusowego w m. Brzeziny”– (50 m2) wartość brutto 9 386,75 zł.

W OBECNEJ KADENCJI 2018-2020

W 2019 r. złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie, podpisując umowę na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Ośrodka Zdrowia w Bełżcu” – 723 103,13 zł (w tym dofinansowanie 365 403,40 zł) – wartości przed wyłonieniem wykonawców (realizacja już w obecnym 2021 r.).

 W 2019 r. złożono wniosek oraz podpisano umowę na zadanie pn.: „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez wykonanie promenady dydaktycznej wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym „Zagóra I”, które już zostało zrealizowane 72 285,89 zł (w tym dofinansowanie 47 500 zł).

W 2020 roku ustawiono na terenie gminy: wiatę turystyczną/deszczochron wraz ze stołem i dwiema ławkami; drewnianą, zadaszoną, wolnostojącą tablicę informacyjną wyposażoną w dwie wielkoformatowe plansze – mapy; czterokomorowy kosz na śmieci do zbiórki selektywnej; stację naprawy rowerów; stojaki na rowery. Gmina Bełżec oprócz wyrażenia zgody na dysponowanie przez Województwo Lubelskie nieruchomością, na której ustawiono urządzenia, nie poniosła żadnych kosztów ze swojej strony.

 W kwietniu ubiegłego roku złożono również w ramach konkursu ogłoszonego do PROW na lata 2014-2020 dwa wnioski na budowę kanalizacji w Chyżach i Szaleniku-Kolonii pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże” – ETAP I – 2 876 392,46 zł (w tym dofinansowanie 1 474 141,00 zł) oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia, Gmina Bełżec” 980 022,92 zł (w tym dofinansowanie 506 982,00 zł). To kolejne prawie 4 km sieci, które są na dobrej drodze do realizacji.

Zakończono realizację i złożono wnioski końcowe o płatność na ogólną wartość: 2 248 343,32 zł (w tym dofinansowanie 1 339 099,07 zł) trzech bardzo ważnych inwestycji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 – kontynuacja, w ramach którego kupiono również ciągnik z przyczepą (wartość projektu: 5 876 792,40 zł, dofinansowanie ogółem: 2 769 691,49 zł)

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec (wartość projektu: 2 421 255,00zł, dofinansowanie ogółem: 1 481 928,25 zł)

3. Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Bełżec (wartość projektu: 2 077 795,00 zł, dofinansowanie ogółem: 1 435 874,53 zł)

Łącznie w latach 2006-2020 wybudowano 37,6 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Została wyremontowana Kapliczka dziękczynna Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bełżcu, ul. Lwowska 20. Remont dotyczył wykonania: schodów granitowych, nowej elewacji, okien metalowych i drzwi wraz z oszkleniem. Wymienione ponadto zostało pokrycie dachowe na miedziane i wykonano krzyż z blachy kwasoodpornej, wyposażono kapliczkę w instalację elektryczną. Obiekt ten poprzez wykonanie gruntownego remontu odzyskał swoją świetność. Wartość remontu to blisko 30 tys. zł. Remont został sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Bełżec I, II, III oraz sołectwa Szalenik-Kolonia. Sporą część pokryła gmina Bełżec, jak również prywatna firma z Bełżca. Natomiast odnowienie postaci Jezusa sfinansowały i osobiście wykonały dwie mieszkanki Bełżca.

Złożono wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego tzw. Funduszu Inwestycji Lokalnych na dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże – wartość ogółem: 1 340 156,59 zł brutto zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim, kwota wnioskowanych środków: 1 089 558,20 zł netto zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim.

Wiele zmieniło się też na stadionie sportowym w Bełżcu: poprawiono całą trybunę poprzez wyłożenie kostki, zakupiono siedziska w ilości 100 szt. i zamontowano je na trybunach we własnym zakresie. Została wykonana droga z tłucznia do pawilonu sportowego. Ponadto ustawiono nową bramę wjazdową wraz z furtką. Zamontowano nowe bramki aluminiowe i siatki na piłkochwyty. Klub sportowy doczekał się nowych strojów, sprzętu sportowego i wyposażenia samego klubu. Wartość wyżej wymienionych inwestycji i zakupów opiewa na kwotę: prawie 66 tys. zł. Wyrównano też pola bramkowe nową trawą co zawdzięczamy sponsorowi.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w ubiegłym roku zrealizowano dwa zadania: „Utwardzenie terenu działki przy pomniku upamiętniającym Romów i Sinti – ofiary obozu pracy w Bełżcu” – Wartość ogółem 32 000,00 zł, kwota dofinansowania 28 800,00 zł oraz „Konferencję edukacyjną i warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży w Bełżcu” wartość ogółem: 16 600,00 zł – całość z dofinansowania.

Wykonano ogrodzenie Cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej przy ul. Polnej. Środki własne gminy Bełżec 10 006,19 zł.

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości poprzez ww. inwestycje i w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymali wiele korzyści w wyniku realizacji na ich rzecz różnorodnych działań.

FUNDUSZ SOŁECKI ZREALIZOWANY W 2019 R. I WYKORZYSTANE ŚRODKI

Sołectwo Bełżec I: Odnowienie Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa – 5.284,41 zł, Zakup bramki dla dzieci – 2.000,00 zł, Utwardzenie części ul. Pogodnej – 4.999,95 zł, Modernizacja ul. Ogrodowej – 23.802,60 zł.

Sołectwo Bełżec II: Doposażenie placu zabaw – 3.956,91 zł, Doposażenie świetlicy Bełżec II – 5.000,00 zł, Doposażenie OSP Bełżec II – 3.000,00 zł, Zakup bramki dla dzieci – 2.000,00 zł, Modernizacja ul. M. Reja – 20.963,87 zł.

Sołectwo Bełżec III: Przekazanie niewykorzystanych środków na zakup materiałów na plac zabaw – 3.092,07 zł, Zakup i montaż altany wraz z infrastrukturą – 9.200,00 zł.

Sołectwo Brzeziny: Ułożenie kostki pod wiatą – 6.000,00 zł, Zakup namiotu z logo „Brzeziny” 1.600,00 zł, Doposażenie świetlicy – 11.206,13 zł.

Sołectwo Chyże: Zakup namiotu oraz 10*komplet stół + 2 ławki – 4.834,96 zł, Dodanie niewykorzystanych środków na zakup kompletów (stół+2 ławki) – 800,00 zł,
Odnowienie dwóch przystanków (+ 265 zł z namiotu) – 3.465,00 zł, Doposażenie świetlicy – 8.281,64 zł, Zakup kruszywa na drogę dojazdową do pól – 3.000,00 zł.

Sołectwo Szalenik-Kolonia: Zakup namiotu – 1.525,00 zł, Zakup 5 kompletów stół + 2 ławki – 1.949,98 zł.

Sołectwo Żyłka: Modernizacja drogi w Żyłce za rzeką Kryniczki – 10.010,97 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI ZREALIZOWANY W 2020 R. I WYKORZYSTANE ŚRODKI

Sołectwo Bełżec I: Modernizacja Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa – 10.000,00 zł, Zakup monitoring wraz z instalacją – 5.000,00 zł, Doposażenie budynku gminnego na potrzeby mieszkańców sołectwa – 4.999,91 zł, Zagospodarowanie placu przy ulicy Wąskiej – 18.650,00 zł.

Sołectwo Bełżec II: Zakup namiotu dla sołectwa Bełżec II – 2.540,00 zł, Sporządzenie dokumentacji ul. Jodłowej – 10.000,00 zł, Monitoring remizo-świetlicy Bełżec II – 7.995,00 zł, Doposażenie świetlicy Bełżec II – 4.574,29 zł, Doposażenie OSP Bełżec II – 3.000,00 zł, Doposażenie placu zabaw Zagóra, – 3.000,00 zł, Modernizacja Kaplicy NSPJ – 5.000,00 zł.

Sołectwo Bełżec III: – Odnowienie Kaplicy NSPJ – 2.500,00 zł, Modernizacja ul. Granicznej – 9.340,71 zł, Zakup środków na zabezpieczenie altany i zakup cementu do ułożenia kostki pod altaną – 578,17 zł.

Sołectwo Brzeziny: Modernizacja budynku gminnego – 10.912,56 zł, Doposażenie świetlicy – 8.595,24 zł.

Sołectwo Chyże: Modernizacja drogi przy kaplicy w Chyżach – 22.420,83 zł.

Sołectwo Szalenik-Kolonia: Odnowienie Kaplicy NSPJ – 2.500,00 zł, Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego – 6.100,00 zł.

Sołectwo Żyłka: Modernizacja drogi w Żyłce za rzeką Kryniczki
– 11.130,00 zł.

reklama_html

Zdjęcia (4)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe