Aktywni i sprawni na rynku pracy

  • 29.11.2016, 06:01
  • Kronika Tygodnia | www.kronikatygodnia.pl|Polub nas na Facebooku|
Aktywni i sprawni na rynku pracy Dodatkową gratyfikacją i motywacją do zdobywania wiedzy są korzystne finansowo praktyki czy staże, jakie po zakończeniu szkolenia ma szansę odbyć każdy z uczestników.
Projekty unijne pokazują, że wbrew stereotypom osoba z niepełnosprawnościami może być aktywna, zarówno społecznie jak i zawodowo. Fundusze Europejskie, to w wielu przypadkach przysłowiowa wędka, która pozwala na sięgnięcie po jeszcze większe pieniądze. Ułatwia rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie personalnych kompetencji, ale przede wszystkim pozwala na przełamywanie barier, również osobom niepełnosprawnym.

Jedną z głównych barier, którą na swojej drodze napotykają osoby niepełnosprawne jest problem ze znalezieniem zatrudnienia. W takich przypadkach z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie. Szkolenia, atrakcyjne staże, praktyki w firmach, które po zakończonym etapie przyuczania do zawodu chętnie proponują pracę na stałe, to tylko niektóre z możliwości, jakie stwarzają unijne projekty osobom z niepełnosprawnościami oraz instytucjom i fundacjom wspierającym takie osoby.

zkolenia i staże szansą na pracę

„Kierunek-Praca”, to projekt realizowany przez Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie. Adresowany jest wyłącznie do osób zamieszkałych na terenie powiatów: bialskiego, Miasto Biała Podlaska, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego. 

I choć grupą docelową są w tym przypadku osoby w wieku 15–29 lat, należące do grupy NEET, czyli osób, które: pozostają bez zatrudnienia i nie kształcą się, do udziału w projekcie szczególnie zachęcane są właśnie osobom z niepełnosprawnościami.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, przy naborze wniosków na organizowane przez nas szkolenia zawsze przyznajemy takim osobom dodatkowe punkty, co pozwala na zakwalifikowanie się do udziału w takim projekcie – mówi Ewa Zielińska, koordynator projektu "Kierunek-Praca", kierownik Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie (OLFR).

Spawacz metodą MAG, operator wózków jezdniowych czy koparko-ładowarki, do tego kurs języka angielskiego na poziomie A2, komputerowy ECDL Core i prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną, z takich szkoleń korzystają uczestnicy projektu realizowanego przez lubartowski OLFR. Właśnie zakończono przyjmowanie zgłoszeń do udziału w tym projekcie.

– W  jego ramach szkolimy uczestników w wielu aspektach i zawodach. W przypadku osób z niepełnosprawnościami wszystko uzależnione jest przede wszystkim od stanu zdrowia danej osoby, ale naprawdę wbrew pozorom nie ma tutaj większych ograniczeń.  Osoby z niepełnosprawnościami z powodzeniem nabywają kwalifikacje w wielu zawodach. Zakończono już wprawdzie przyjmowanie zgłoszeń na większość szkoleń, ale są jeszcze wolne miejsca na: kurs języka angielskiego na poziomie A2 i komputerowy ECDL Core. Zdobycie kwalifikacji w obrębie wykorzystania programów i umiejętności językowych daje również szansę pracy na wielu stanowiskach nawet osobom z dużymi ograniczeniami ruchowymi  – wyjaśnia Zielińska.

Co istotne za udział w szkoleniu jego uczestnicy otrzymują stypendium. Dodatkową gratyfikacją i motywacją do zdobywania wiedzy są korzystne finansowo praktyki czy staże, jakie po zakończeniu szkolenia ma szansę odbyć każdy z uczestników. – Za uczestnictwo w szkoleniu, za każdą godzinę kursanci otrzymują 8,54 zł. Natomiast miesięczne wynagrodzenie za 5 miesięczny staż w firmie wynosi około 1000 zł netto. A w przypadku drugiego z projektów, który również realizujemy w powiecie bialskim, pod nazwą "Od zwolnienia do zatrudnienia", osoby niepełnosprawne za nieco dłuższy staż otrzymują nawet 1740 zł netto – precyzuje koordynator.

 Barier nie ma

Z oferty szkoleń warto korzystać, nie tylko ze względów finansowych. Coraz więcej pracodawców poszukuje pracownika o określonych kompetencjach, przygotowanego do wykonywania konkretnego zawodu, właśnie wśród osób niepełnosprawnych.

"Lubelskie bez ograniczeń" to kolejny projekt unijny, który umożliwia młodym osobom o różnym stopniu niepełnosprawności start na rynku pracy. Realizowany jest na terenie województwa lubelskiego i koordynuje go firma Acustica.Med Krystyna Gdela z Białej Podlaskiej przy współpracy z lubelską Fundacją Fuga Mundi. 

Posłuchaj wywiadu z właścicielką Acuustica.Med

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

Acustica.Med w swojej działalności skupia się na pomocy i aktywizacji osób z niepełnosprawnością oraz propagowaniu wiedzy i działalności na temat Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szansę na udział w tych szkoleniach mają osoby z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat. Podstawowym warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. – Projekt pozwoli na podniesienie aktywności zawodowej 100 młodych osób (w tym niepełnosprawnych) biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 15-29 lat z województwa lubelskiego – informuje Kamil Łukasik, koordynator projektu z Acustica.Med.

Co ważne projekt "Lubelskie bez ograniczeń" umożliwia każdemu z uczestników opracowanie ścieżki zawodowej. – Punktem wyjściowym jest spotkanie z  doradcą, który określa profil zawodowy danej osoby. Bada jej mocne strony i zainteresowania. Wynikiem tego spotkania jest opracowanie karty, w której zawarte są cechy predysponujące do wykonywania określonego zawodu. I pod kątem tych informacji dobieramy jej staż, tak aby później mogła rozwijać się zawodowo. Oprócz tego  niepełnosprawni  uczestnicy projektu mają zapewnione wsparcie osobistego opiekuna/trenera osoby niepełnosprawnej – wyjaśnia koordynator.

Za udział w szkoleniu jego uczestnicy otrzymują stypendium. Podnoszenie kwalifikacji kończy 3 miesięczny staż i spotkanie z pośrednikiem pracy. Wiadomo, że lokalne firmy chętnie rekrutują osoby niepełnosprawne, które korzystając z unijnego wsparcia podnosiły własne kompetencje. I dotyczy to wielu branży, zaczynając od pracowników biurowych, księgowości, obsługi sekretariatu, po pracowników komunalnych, oczyszczania miasta, czy w dziedzinie ekologii. Coraz częściej okazuje się, że pod tym względem rynek pracy osób z niepełnosprawnościami jest elastyczny. 

Projekty dla osób niepełnosprawnych realizują też Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). "Aktywizacja, integracja w OHP", to projekt koordynowany przez Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Wsparciem zostanie objętych 90 osób, w tym 40 kobiet i 50 mężczyzn, przebywających w jednostkach stacjonarnych OHP: OSIW w Zamościu, Radzyniu Podlaskim oraz Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie. Dzięki szkoleniom i stażom zawodowym młodzi ludzie w wieku 15-25 lat pochodzący z rodzin lub środowisk patologicznych, o niskim statusie materialnym, opóźnieni w cyklu kształcenia bądź nie spełniający obowiązku szkolnego mają szansę na start na lokalnym rynku pracy. – Obecnie jesteśmy w trakcie realizowania 2 projektów, którymi objęta jest młodzież z OHP, ale również Młodzieżowego Centrum Przedsiębiorczości (MCP). Wśród uczestników projektu osoby z niepełnosprawnościami stanowią 20 proc. – informuje Sławomir Kalicki, koordynator projektów z MCP w Radzyniu Podlaskim.

Dostępność, czyli jasne zasady

Niezwykle ważne, by projekty realizowane ze środków unijnych były dostosowane do  potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że wszystkie projekty finansowane z Funduszy Europejskich muszą spełniać zasady dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i ich niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Kwestie te regulują opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 20142020.

Dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zapewnia projektowanie uniwersalne. W praktyce zobowiązuje to projektodawców do każdorazowej refleksji nad potrzebą i stopniem dostosowania stworzonego w ramach projektu produktu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem zapewnienia dostępności projektu jest zagwarantowanie dostępności cyfrowej oraz możliwości uczestnictwa poprzez  dostępność architektoniczną i mechanizm racjonalnych usprawnień.  

Dostępność cyfrowa oznacza, że wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w realizowanych przez nich przedsięwzięciach (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, e-zasoby) muszą pozwolić na wygodne, intuicyjne korzystanie z tych zasobów osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (to dokument, który zawiera wskazówki na temat tego, jak budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami).  Natomiast dostępne multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audio deskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.

 Z kolei dostępność architektoniczna zapewnia osobom z niepełnosprawnościami możliwość uczestnictwa w działaniach  projektowych odbywających się budynkach bez barier architektonicznych  np. z podjazdem lub windą dla wózków inwalidzkich.

Natomiast mechanizm racjonalnych usprawnień  polega na zapewnieniu np. transportu na miejsce szkolenia, doradztwa, dostosowania architektonicznym budynków i infrastruktury komputerowej, sfinansowaniu usługi asystenta osoby z niepełnosprawnej ruchowo lub tłumacza języka migowego.

Fundusze dla jednostek pomocy społecznej

Obecnie o unijne dofinansowanie z programu regionalnego województwa lubelskiego mogą ubiegać się instytucje pomocy społecznej, które świadczą wsparcie osobom z niepełnosprawnościami Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił  konkurs 11.1 Aktywne włączenie. Dofinansowanie może pomóc w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Na konkurs przeznaczono 50 mln zł. Dofinansowanie jednego projektu może wynieść nawet 85 proc. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 29 grudnia 2016 r. Informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem: rpo.lubelskie.pl/nabor-533-11_1_aktywne_wlaczenie.html

Osoby z niepełnosprawnościami chcące skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich oraz działające na ich rzecz organizacje mogą szukać informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich albo na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl.

Monika Pawluk

Kronika Tygodnia | www.kronikatygodnia.pl|Polub nas na Facebooku|

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz Regulamin serwisu Kronika Tygodnia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa) jest administratorem twoich danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe